Jak zorganizować wczesną komunię w swojej parafii?


Jak zorganizować wczesną komunię w swojej parafii?

Zapisy dziecka do wczesnej Komunii świętej powinna poprzedzić właściwa informacja. Na początku września należy zorganizować spotkanie katechetyczne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Dotarcie do rodziców przez indywidualne zaproszenie z tematem pogadanki pedagogicznej zaowocuje wysoką frekwencją. W czasie takiego spotkania trzeba pokrótce przedstawić ideę wczesnej Komunii świętej.

Problematykę tę warto przybliżyć także w parafialnej gazetce. Trzeba podać warunki dopuszczenia dziecka do Eucharystii. Są nimi:

– gorliwe praktykowanie przez oboje rodziców, ojca i matkę. Gorliwe praktyki to: codzienna modlitwa, coniedzielna Msza święta, połączona z przyjęciem Komunii świętej, comiesięczna spowiedź święta. Nie ma przeszkód, by łaski tej mogło dostąpić dziecko wychowywane przez samotną matkę czy ojca, spełniających powyższe wymagania.

– zobowiązanie do uczestnictwa dziecka w cotygodniowej katechezie prowadzonej przez katechetkę przy parafii

– zobowiązanie możliwie obojga rodziców do uczestnictwa w 6 spotkaniach katechetycznych dla rodziców, prowadzonych przez księdza

– uświadomienie rodzicom, że na nich spoczywa przede wszystkim praca katechetyczna nad przygotowaniem ich dziecka 

– można też podać konkretny termin uroczystości i inne wymagania organizacyjne, np. dotyczące stroju – alba

Sam zapis dokonuje się podczas spotkania w biurze parafialnym. Przedmiotem tego spotkania jest serdeczna rozmowa dziecka z duszpasterzem na temat obecności Jezusa Chrystusa w Komunii świętej i życia religijnego dziecka. Taka rozmowa – może pierwsza w życiu dziecka świadoma rozmowa z księdzem – pomoże dziecku, za kilka miesięcy przystąpić bez obawy do pierwszej spowiedzi świętej. Jest to również okazja do rozmowy z rodzicami, zwłaszcza ojcem dziecka. Warto domagać się, by przy zapisie dziecka byli obecni także ojcowie, a nie tylko matki /zwykle w duszpasterstwie bardziej trzeba mobilizować mężczyzn niż kobiety/.

Katechezy dla dzieci

Od połowy września do końca roku szkolnego odbywają się raz w tygodniu półgodzinne pogadanki katechetyczne dla dzieci. Ich celem jest przede wszystkim ośmielenie dzieci do rozmowy o sprawach Bożych, zadanie rodzicom tematu do rozmowy z dzieckiem, dodatkowa mobilizacja dzieci. Doświadczenie pokazuje, że dzieci bardzo chętnie w tych spotkaniach uczestniczą.

Katechezę najlepiej poprowadzi przekonana do idei wczesnej Komunii świętej katechetka. Ważne jest u niej doświadczenie w pracy z dziećmi przedszkolnymi. Zajęcia takie może również prowadzić także jedna z matek dzieci, bardziej zaangażowana w życie Kościoła, o głębszym życiu wewnętrznym.

Dobrze jest po każdej katechezie rozdać rodzicom konspekt spotkania, by w ciągu tygodnia według niego sami katechizowali swoje dziecko.